Đây là một nơi tuyệt vơi, cho kỳ nghỉ và ăn uống ….